Algemene voorwaarden

Bij een overeenkomst of opdracht gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definiëring
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdracht en/of Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie Dogscovery diensten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject van Opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door Opdrachtgever zijn gegeven en door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
2.2 Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever en Opdrachtnemer mondeling of schriftelijk een afspraak maken.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig, wanneer zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
2.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 3: Uitvoering opdracht
3.1 Opdrachtnemer staat in voor het onderhouden van haar capaciteit, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.2 De Opdrachtgever dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van Opdrachtnemer op te volgen.
3.3 De Opdrachtgever dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten en indien van toepassing, gebruik te maken van de door Opdrachtnemer voorgestelde hulpmiddelen.
3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door Opdrachtnemer worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
3.5 Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde partij een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde partij.
3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om af te zien van de opdracht. Opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de Opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
3.7 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

Artikel 4: Duur en beëindiging overeenkomst
4.1 De overeenkomst is geldig tot en met de laatste door beide partijen overeenkomen afspraak conform artikel 2.
4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 8 dagen na schriftelijke aanmaning.
4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 8 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
4.4 Na overeenstemming van beide partijen is tussentijdse beëindiging van de opdracht mogelijk.
4.5 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:
– de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement wordt verklaard;
– de ander bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
– de ander handelt in strijd met het recht.

Artikel 5: Vergoeding
5.1 De vergoeding van Opdrachtnemer bestaat, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald bedrag per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. De tarieven staan vermeld op de website www.dogscovery.nl.
5.2 Alle vergoedingen zijn vrij van omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt.
5.3 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting van betaling.
5.4 Deelbetaling van de vergoeding voor geleverde diensten zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtnemer.
5.5 Bij een door Opdrachtnemer aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, wordt 50% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht.

Artikel 6: Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6.2 Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door Opdrachtgever gewenste resultaat. Opdrachtnemer zal echter in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekten of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het gegeven advies, behandeling, verzorging of begeleiding.
7.3 Deelname door Opdrachtgever aan het opvolgen van het advies gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag en de gezondheid van zijn/haar hond(en).
7.4 Opdrachtgever wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar hond(en) geldig is.
7.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en) van Opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op Opdrachtgever verhaald.
7.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.
7.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van een opdracht.
7.8 Eventuele gemaakte of te maken kosten als gevolg van bij Opdrachtnemer opgelopen ziekten, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8: Rechten en plichten opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
8.2 Opdrachtgever zorgt dat hij/zij op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien hij/zij niet aanwezig is wanneer afgesproken, dan worden de kosten onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 9: Overmacht
9.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit, liggend buiten de macht van Opdrachtnemer, die van zodanige ernst of omvang zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

Artikel 10: Privacy
10.1 Opdrachtnemer handelt volgens haar Privacy verklaring.

Artikel 11: Copyright
11.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte rapporten, adviezen en afbeeldingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake het advies en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

Artikel 12: Slotbepaling van deze algemene voorwaarden
12.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Opdrachtnemer maakt tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen komen ten laste van Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn onder andere begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.